Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ portálu worklife.sk, spoločnosť AJ Produkty a. s., si je plne vedomý dôležitosti ochrany osobných údajov. Zaobchádzanie a spracovávanie údajov sa riadi Všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej ako „GDPR“), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.

Prijatá politika ochrany osobných údajov platí pre tieto stránky. Webové stránky spoločnosti AJ Produkty a. s. môžu obsahovať prepojenia na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto prehlásenie nevzťahuje. Preto si pri opúšťaní týchto stránok prečítajte, prosím, zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú stránok, ktoré chcete navštíviť.

Používaním týchto webových stránok vyhlasujete, že súhlasíte s politikou ochrany osobných údajov spoločnosti AJ Produkty a. s.

Spoločnosť spracúva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou. Zamestnanci a spolupracovníci boli preškolení o právach a povinnostiach v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. Spoločnosť prehlasuje, že osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu a budú použité len pre účel a v rozsahu v akom bol daný súhlas.

Účel spracovania

Právnym základom spracúvania osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v newsletteri, písomne doporučeným listom adresovaným do sídla prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v danej krajine nesmie zasielať spoločnosti spoločnosti žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie týchto Stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené.

Rozsah poskytnutých údajov

Spoločnosť spracúváva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo za účelom kontaktu s osobou, ktorá tak prostredníctvom kontaktného formulára tieto údaje dobrovoľne poskytne. Na marketingové účely spracováva údaje v rozsahu email, meno a priezvisko len za účelom odosielania newsletterov takejto osobe, ktorá tieto informácie dobrovoľne poskytla.

Osobné údaje v rozsahu email, sú spracovávané pomocou nástrojov od spoločnosti MailerLite, ktoré ich spracúvávajú v súlade s aktuálnymi legislatívnymi opatreniami ochrany osobných údajov.

Čas platnosti súhlasu, doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje na marketingové účely sa budú spracúvať po dobu 5 rokov. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 5 ročnej doby, alebo po uplynutí 5 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované.

Cookies a použitie analytických nástrojov

Webové stránky využívajú na viacerých miestach tzv. cookies. Tieto využívame na zlepšenie používateľského komfortu, účinnosti ako aj bezpečnosti. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač, ktoré využíva následne prehliadač. Väčšina súborov cookies, ktoré my využívame sú tzv. „cookies relácie“. Po skončení vašej návštevy sú automaticky vymazané. Súbory cookies nemôžu na vašom počítači spôsobiť žiadne škody ani obsahovať vírusy.

Vhodným nastavením vášho prehliadača alebo aplikácie resp. prostredia použitého operačného systému (iOS, Android) môžete prenos takýchto dát zakázať, čo však môže v niektorých prípadoch viesť k problémom pri načítavaní a obsluhe, alebo funkčným obmedzeniam pri ponúkanom obsahu, či službách.

Google Analytics

Webová stránka používa nástroj Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“ textové súbory ukladané na počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie o používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäti.

Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie používania webovej stránky, pre zostavenie reportov o aktivitách na stránkach portálu a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky. IP adresa používateľa je zaznamenaná v pseudoanonymizovanom tvare a v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami spoločnosti Google, ktoré by umožnili identifikáciu používateľa.

Zber dát môžete deaktivovať na stránke Použitie cookies, príslušným nastaveniam prehliadača alebo inštaláciou modulu pre prehliadač https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=sk. Bližšie informácie ohľadne podmienok užívania a ochrany dát nájdete na stránkach https://policies.google.com/?hl=sk a https://www.google.com/analytics/terms/sk.html.