Bezpečný sklad – to je správna organizácia, manipulácia a?

Fyzicky náročné povolania, ako napríklad práca v stavebníctve, preprave, v automobilovom či textilnom priemysle, si často vyžadujú manipuláciu s bremenami. Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť, aby táto práca bola pre zamestnanca bezpečná. Správna organizácia skladu a samotného pracoviska je dôležitým prvkom v tomto procese. Ako teda manipuláciu s bremenami urobiť bezpečnou?

Poznáte maximum pre ručnú manipuláciu s bremenami?

Smerné hmotnostné hodnoty. Zdroj: Epi.sk

Tabuľka vychádza z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. Toto nariadenie určuje limitové hmotnostné hodnoty oboma rukami zdvíhaných a prenášaných bremien, rovnako aj maximálnu hmotnosť bremena a maximálnu celozmenovú hmotnosť pre mužov a ženy rôznych vekových kategórií v základnej polohe postojačky a pri priaznivých a nepriaznivých podmienkach v trvaní maximálne 1 hodinu za zmenu.

To znamená, že ak je maximálna hmotnosť bremena pri ručnom zdvíhaní bremena u žien 15 kg za priaznivých podmienok, tak maximálna frekvencia zdvihov je 1 zdvih za 2 minúty v priebehu 1 hodiny za zmenu. Ak sa frekvencia zdvihov zvyšuje, primerane sa znižuje hmotnosť bremena.

Jednoduchšia manipulácia, aj keď je hmotnosť bremena vyššia?

Riešenia sú dve:

  1. Manipulačné práce budete vykonávať v skupine dvoch alebo viacerých zamestnancov. Aj toto jednoduché logické uvažovanie má svoje pravidlá.

V praxi by to malo vyzerať nasledujúco: Hmotnosť bremena na zamestnanca mužského pohlavia by nemala prekročiť 50 kg pri zdvíhaní a príležitostnom prenášaní a 30 kg pri častom prenášaní pri zachovaní kumulatívnej hmotnosti 10 000 kg za osemhodinovú zmenu. Ak pracovnú skupinu tvoria výlučne ženy, potom by hmotnosť na zamestnanca nemala prekročiť 20 kg pri príležitostnom prenášaní a 15 kg pri častom prenášaní, pričom by sa mala zachovať kumulatívna hmotnosť 6 500 kg za osemhodinovú zmenu.

  1. Manipulačné práce si uľahčíte vďaka pomôckam, akými sú elektrické zdvíhacie plošiny, vozíky, paletové vozíky, ale aj prísavky, magnetické spony a pod., ktoré možno použiť na uľahčenie prenášania bremien. Na prepravu veľkoplošných materiálov (plech alebo sklo, drevotrieskové alebo drevovláknité dosky) existuje množstvo vhodných vozíkov, ktoré sú vybavené aj mobilnou kladkou, prísavkou atď.

V praxi by to malo vyzerať tak, že udržiavate prenášaný predmet čo najbližšie k ťažisku svojho tela. Prečo? Čím ďalej je ťažisko bremena od ťažiska zamestnanca, ktorý ho nesie, tým sú manipulačné práce namáhavejšie.

TIP:

Okrem manipulačných pomôcok na správnu optimalizáciu a bezpečnosť prác v sklade, ale i správne využitie priestoru pomáhajú zabezpečiť lepšiu produktivitu a efektívnosť prác v sklade aj rôzne úložné boxy, modulárne zostavy a prepravky.

Preprava bremien – organizácia skladu

Manipulačná technika je buď veľkým pomocníkom, alebo nutnosťou, bez ktorej logistika v sklade nefunguje. Prirodzene, že s prevádzkou priemyselných vozíkov a manipulačnej techniky je spojené nebezpečenstvo. A prevencia? Bezpečnostné zábrany, zábradlia či stĺpiky a vyznačené komunikačné uličky pre chodcov.

Tie sú vhodné i na ochranu technických zariadení na skladovej ploche, ale aj nosných prvkov regálov. Firmy sa často snažia predísť ohrozeniam aplikovaním predpisov BOZP či školeniami, no treba si uvedomiť, že väčšina opatrení je odkázaná na ľudský faktor a ten je ľahko ovplyvniteľný vonkajšími a vnútornými činiteľmi.

Vedeli ste, že?

Zlé usporiadanie pracoviska, nedostatočné osvetlenie, nevhodné náradie, nadmerný chlad alebo, naopak, nadmerné teplo, prípadne vysoká úroveň hluku nútia zamestnancov zaujať nepohodlné polohy pri práci. Nevyhovujúce pracovné prostredie patrí medzi rizikové faktory, ktoré majú vplyv na výskyt problémov podpornopohybovej sústavy.

Nadčasové riešenie bezpečnosti?

Antikolízne systémy. Práve chybovosť ľudského faktora je vďaka nim eliminovaná. Zvyšujú bezpečnosť pracovníkov a samotnej prevádzky, pretože včasne vyhodnocujú možné riziko a pomáhajú predchádzať kolíziám, nehodám, incidentom na pracovisku. Ako takáto digitalizácia funguje?

  • Do vozidiel, na manipulačnú techniku a pracovné stroje akéhokoľvek druhu sa nainštaluje detekčná jednotka.
  • Osoba je chránená personálnou jednotkou, ktorú má pri sebe. Napríklad nenápadný detekčný náramok vopred upozorní chodcov na blížiace sa nebezpečenstvo.
  • Monitorovacie senzory zabránia stretom techniky s prichádzajúcou osobou. Umožnia bezpečný a dokonca autorizovaný prejazd vozíka bránami.
  • Dokážu automaticky znížiť rýchlosť v obmedzenej zóne pohybu. Identifikujú miesta a manipulantov pred vznikom incidentu, čo je základ včasného riešenia udalosti a zabránenia vzniku možných škôd na zdraví, životoch alebo majetku.

Vedeli ste, že?

Takouto inovatívnou technológiou je napríklad GX Active Safety. Interaguje s manipulačnou technikou, s rôznymi objektmi (brány, zóny s obmedzenou rýchlosťou atď.), ale aj so zamestnancami (napr. na porušenie odporúčaných rozstupov upozorňuje vibráciami, svetelnou alebo zvukovou signalizáciou). Hardvérové vybavenie môžete nainštalovať na akúkoľvek manipulačnú techniku. Pre chodcov sú k dispozícii hodinky/náramky, prívesky či klipsne s detekčným čipom.

Inovácie + správne vybavenie skladu = bezpečné pracovisko

Vyzerá to ako jednoduchá rovnica, no v skutočnosti má niekoľko premenných. To, čo v nej zostáva nemenné, je kombinácia kvalitnej manipulačnej techniky a (nielen) bezpečnostnej organizácie skladu. Ak k nej pridáte digitalizáciu a zavádzanie moderných technológií, získate bezpečné pracovisko.

A zjednodušene? Ak na interný transport používate správnu techniku a logistika je usmerňovaná aj vďaka ochranným zábranám a značeniu komunikačných trás, eliminujete nehody a úrazy, výrazne zvýšite BOZP. Ukážte, že to s bezpečnosťou na pracovisku myslíte vážne.

Vložiť komentár