Existencia rovnováhy medzi prácou a súkromím. Mýtus, alebo fakt?

Dá sa vôbec nájsť a dosiahnuť ten správny pomer medzi osobným životom a prácou? Alebo by sa mal život vnímať len prostredníctvom objektívnych priorít? V živote to zatiaľ, žiaľ, funguje takisto ako v ekonomike pri nákladoch obetovaných príležitostí. Ak budete v práci tráviť viac času, určite dosiahnete aj vyššiu úroveň. Na druhej strane však môžete prísť o nezabudnuteľné okamihy a zážitky. Princíp je vždy rovnaký: Ak chcem niečo dosiahnuť, musím niečo obetovať. Ale aký pomer je ten správny? Na túto otázku neexistuje správna odpoveď. No môžeme si spoločne ukázať cestu, ktorá nás k nej dokáže priviesť.

Prečo vznikla potreba hľadania rovnováhy?

Súčasná generácia neustále hľadá ten správny pomer medzi týmito dvoma sférami života, keďže dnešný pracovný trh predstavuje pre zamestnancov nespočetné množstvo nových výziev. Zatiaľ čo niektoré odvetvia umožňujú uvoľnenejší vzťah medzi pracovnou a súkromnou oblasťou, tie zvyšné požadujú radikálne zníženie času, najmä v oblasti súkromnej na úkor tej pracovnej.

Spoločnosť je silne orientovaná na výkonnosť a príliš často ignoruje dôležitosť princípu šťastného zamestnanca. To je zapríčinené najmä existujúcou úrovňou hospodárskej konkurencie a rýchlo sa meniacim prostredím na trhu. Podniky dnes bojujú s negatívnym demografickým vývojom a s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Napriek tomu často zabúdajú, že zamestnanci nie sú stroje, ktoré za noc nahodia nový procesor a podajú tak rovnaký výkon. Ľudia pracujú preto, aby mohli žiť – nie naopak.

Všetko je to o živote

Otázky, na ktoré by ste si mali v prvom rade odpovedať, sú: „Ako trávite svoj čas? Zodpovedá vašej predstave o živote? Poznáte svoje hodnoty, aby ste vedeli správne uprednostniť jednu sféru pred druhou?“ Až keď nájdete tie správne odpovede, budete na dobrej ceste k hľadaniu rovnováhy.

Dôležitým krokom je dokázať identifikovať realistickú úroveň balansu medzi pracovným a súkromným životom. Len potom si budete vedieť stanoviť aj limity, ktoré bude potrebné dodržiavať. Uzatvorte dohodu so samými sebou. Koľko percent času ste ochotní venovať práci a koľko pripadá na súkromný život? Na základe všetkých odpovedí by ste si mali stanoviť jasné očakávania, ktoré vás úspešne dovedú do cieľa.

Pre niekoho môže byť veľmi ťažké vedieť si rozdeliť čas spravodlivo. Dvaja ľudia nebudú nikdy dosahovať rovnakú úroveň rovnováhy. Preto môže byť pre niekoho jednoduchšie hľadať toto rozdelenie pomocou stanovených priorít. Rozdelenie času primerane potrebám, namiesto hľadania rovnovážneho rozsahu, môže byť v tomto prípade lepšie. Dosiahnuť rovnováhu je možné aj vďaka plánovaniu, ktoré môže pomôcť správne rozdeliť čas počas dňa. Vďaka štruktúrovaniu dňa môžete odhaliť, či ho trávite plnohodnotne a podľa vašich predstáv.

Zamestnávateľ = mentor pri hľadaní rovnováhy

Vymedzenie balansu medzi pracovným a súkromným životom je koncept, v ktorom by maximálne šťastie zamestnanca malo pôsobiť ako palivo pre produktívnu a napĺňajúcu prácu. V tomto koncepte hľadania rovnováhy je miera zodpovednosti u zamestnanca a zamestnávateľa rozdelená rovnako. Zdravá miera postoja k rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom musí byť v prvom rade podporená zamestnávateľom. Zamestnávateľ by sa nemal vnímať ako nedotknuteľný orgán nad zamestnancom, ale ako spoľahlivý spoločník, ktorý podporuje zdravý životný štýl.

Produktívna práca sa skladá zo správneho množstva uspokojujúcej a napĺňajúcej práce. So správnymi podmienkami pre produktívnu prácu má zamestnávateľ prospech z vysokého stupňa motivácie zamestnancov. Naopak, neuspokojivá práca môže mať negatívny vplyv nielen na pracovný, ale aj súkromný život, ak si zamestnanec túto nespokojnosť odnesie domov.

Uspokojujúci stav rovnováhy medzi pracovným a osobným životom sa dá jednoznačne dosiahnuť len vtedy, ak sa na pracovisku dodržia určité podmienky, ktoré zabezpečia, že zamestnancovi nebude v ceste k šťastiu stáť nič neočakávané. V ideálnom prípade je toto šťastie základom a cieľom produktívneho a zdravého pracovného vzťahu.

Každý zamestnávateľ si preto musí byť vedomý existencie rovnice, ktorá tvrdí, že spokojný zamestnanec sa rovná primeranému rastu produktivity práce. Pokiaľ pracovné povinnosti neprimerane narúšajú súkromný život zamestnancov, prispievajú tým nepriamo k jeho zničeniu.

Do hry vstupujú aj ďalšie faktory

Zdravý balans medzi pracovným a súkromným životom zahŕňa množstvo vzájomne závislých faktorov. Zavedenie rovnováhy znamená postupne upravovať a zavádzať do praxe v oboch oblastiach tieto faktory bez toho, aby to spôsobilo škody inde. Preto je dôležité vedieť, čo presne patrí k zdravému pracovnému a súkromnému životu a ako sú jednotlivé prvky vzájomne prepojené.

Okrem toho by malo byť jasné, že potreby  v jednotlivých aspektoch života človeka sa vyvíjajú individuálne. Zatiaľ čo jeden zamestnanec môže klásť veľký dôraz na záľuby a záujmy, ale v súčasnosti sa nezaujíma o plánovanie rodiny, iný môže klásť väčší dôraz práve na rodinu. Za správnych podmienok by sa osobný a profesionálny život mali vzájomne dopĺňať.

Najčastejšie negatívne činitele, ktoré neprispievajú k dosiahnutiu rovnováhy, sú nadmerné nadčasy a neprimerane vyvíjaný tlak na pracovisku. Výsledkom môžu byť depresívne nálady objavujúce sa aj mimo kancelárie. Práca sa tak stáva nepríjemnou súčasťou súkromného života. Depresívne poruchy, syndróm vyhorenia a pocit nadmernej práce sú výsledkom ekonomického systému, v ktorom je nárast hospodárstva postavený nad šťastie jednotlivca. Koncept rovnováhy sa snaží toto myslenie spoločnosti zmeniť.

Sociálna štruktúra životného prostredia je jeden z najvýznamnejších faktorov pôsobiacich na obe sféry života. Vzťahy medzi ľuďmi sú veľmi zložité a ťažko ovplyvniteľné v dôsledku mnohých individuálnych ukazovateľov. Správne podnikové štruktúry, pozitívna firemná filozofia a zodpovednosť podnikov voči zamestnancom vytvárajú dobrý základ pre spoluprácu zamestnancov s kolegami. Ak je zamestnanec slabo integrovaný do sociálnej štruktúry pracoviska, alebo ak zažíva obťažovanie či šikanovanie, môže to mať pre jeho profesijný aj osobný život zničujúce následky. 

Súkromie a práca v harmónii vďaka maličkostiam

Zamestnávateľ má niekoľko možností, ako zabezpečiť dostatok času na rodinný a pracovný život. Môže napríklad ponúknuť zamestnancovi možnosť pracovať z domu. V prípade neočakávaných okolností ho vie podporiť preplateným dňom voľna, alebo poskytnutím kompenzácie za stratu príjmu v čase choroby.

Zamestnanci často riešia problémy, ktoré súvisia s trávením času s deťmi. Hľadanie centier dennej starostlivosti predstavuje pre pracujúcich rodičov vážny problém. Okrem toho môže balans narušiť aj samotný postoj rodiča. Na jednej strane sú rodičia, ktorí trávia so svojimi deťmi príliš málo času, pretože im práca zaberá priveľa času a pozornosti. Na druhej strane existujú zamestnanci, ktorí kvôli svojim povinnostiam rodiča zanedbávajú zverené pracovné úlohy.

Zriadenie materskej školy priamo v priestoroch spoločnosti môže byť efektívne riešenie vyššie uvedených problémov. Rodičia a deti sú od seba v pohodlnej vzdialenosti. Vo všeobecnosti je vnútropodniková starostlivosť o deti efektívnym spôsobom, ako pomôcť zamestnancom zvládnuť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Riešením môže byť rodina a priatelia

V modernom svete komercializmu riskujeme, že rodina bude kategorizovaná len ako vedľajší produkt popri úspešne dosiahnutej kariére. Spoločnosť je priamo zodpovedná za podporu a snahu udržiavať zdravý rodinný život. Ak sa táto oblasť zanedbá v prospech profesionálneho života, rovnováha nebude dosiahnutá. Nepríjemný vývoj vo sfére súkromia môže mať priamy vplyv na profesionálny život. Zamestnanci majú niekedy sklon kompenzovať nenaplnený súkromný život úspešnou kariérou. Na druhej strane to môžu poňať aj opačne a preniesť si depresiu z neúspechu v osobnom živote do toho profesijného.

Pre mnohých je rodina nevyhnutnou súčasťou šťastného života. U väčšiny profesionálov je koniec pracovného dňa tvorený časom stráveným s rodinou alebo partnerom. Ak je tento čas stresujúci, zamestnanec nezíska požadovaný odpočinok a začne sa rozvíjať začarovaný kruh práce a „práce po práci“, čo môže nakoniec celkovú rovnováhu narušiť. 

Osobné šťastie, ktoré pomáha dosahovať balans, môže vychádzať aj z dlhoročných priateľstiev, ktoré vytvárajú vzťahové kotviace body mimo pracoviska. Externí priatelia sú veľmi dôležití pre vlastné blaho, pretože, jednoducho povedané, umožňujú prístup do sveta mimo pracoviska. To je nevyhnutné pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Neexistuje univerzálny recept, ktorý by vám zaručil, že budete dosahovať rovnakú úroveň spokojnosti v práci aj v súkromí. Každý jeden z nás má rôzne potreby, ktoré sa snaží zabezpečiť, no tiež rôzne stanovené životné hodnoty. Avšak niečo máme predsa len spoločné: Túžbu po dosiahnutí dokonalej rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom, ktorá by nám zabezpečila nekonečný zdroj šťastia a spokojnosti.

Pamätajte si

  • Je potrebné stanoviť si hneď na začiatku ten správny pomer medzi súkromným a pracovným životom.
  • Šťastný a spokojný zamestnanec sa rovná produktivite rastu.
  • Dôležité je vedieť identifikovať jednotlivé faktory, ktoré sa navzájom ovplyvňujú v oboch sférach života.
  • Univerzálny recept na dosiahnutie rovnováhy neexistuje.

Vložiť komentár